Algemene voorwaarden Goedhart Company

Tot stand gekomen op 1juli 2015.

Algemene Voorwaarden Goedhart Company, gevestigd aan Postbus 9307, 1006 AH, te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 60345098.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Goedhart Company:                           Goedhart Company, ingeschreven bij de KvK onder nummer 60345098

Overeenkomst:                                     Elke overeenkomst gesloten tussen Goedhart Company en de wederpartij.

Product:                                                Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Goedhart Company.

Wederpartij:                                        Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Artikel 1         Werkingssfeer

1.             Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Goedhart Company en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.             Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Goedhart Company, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3.             De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.             Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Goedhart Company en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

5.             Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Goedhart Company zijn overeengekomen.

Artikel 2         Aanbiedingen

1.             Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.             Alle aanbiedingen van Goedhart Company zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

3.             De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

4.             Goedhart Company kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.             Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Goedhart Company daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Goedhart Company anders aangeeft.

6.             Een samengestelde prijsopgave verplicht Goedhart Company niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7.             Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3         Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Goedhart Company.

Artikel 4         Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5         Wijziging overeenkomst

1.             Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Goedhart Company de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2.             Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Goedhart Company zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3.             Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Goedhart Company de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

4.             Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Goedhart Company daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Goedhart Company proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

5.             Goedhart Company zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Goedhart Company kunnen worden toegerekend.

6.             Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Goedhart Company zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6         Uitvoering overeenkomst

1.             Goedhart Company heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

2.             Goedhart Company heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

3.             Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Goedhart Company het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

4.             Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Goedhart Company het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.             Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Goedhart Company niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

6.             De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Goedhart Company.

7.             Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Goedhart Company het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7         Prijzen

1.             De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2.             De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.             Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

4.             Van alle bijkomende kosten zal Goedhart Company tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 8         Prijswijziging

1.             Indien Goedhart Company met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Goedhart Company gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

2.             Indien Goedhart Company het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.             Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

–          de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Goedhart Company rustende verplichting ingevolge de wet;

–          de prijsverhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

–          Goedhart Company alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

–          bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 9         Levering

1.             Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

2.             Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.

3.             De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

4.             Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 10       Leveringstermijnen

1.             De levering zal plaatsvinden binnen 5 werkdagen.

2.             Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3.             Indien Goedhart Company gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Goedhart Company heeft verstrekt.

4.             Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Goedhart Company schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Goedhart Company alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

5.             Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Goedhart Company zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Goedhart Company binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 11       Risico-overgang

1.             De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Goedhart Company.

2.             Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 12       Betaling

1.             Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Goedhart Company aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem, namelijk Mollie

2.             Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

3.             Goedhart Company en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

4.             De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

5.             Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.             In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Goedhart Company en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Goedhart Company onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13       Incassokosten

1.             Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

2.             Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Goedhart Company in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

3.             De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 14       Eigendomsvoorbehoud

1.             Alle door Goedhart Company in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Goedhart Company totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

2.             Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

3.             Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 15       Opschorting

1.             Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Goedhart Company het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2.             Voorts is Goedhart Company bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

–          na het sluiten van de Overeenkomst Goedhart Company omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Goedhart Company kan worden gevergd.

3.             Goedhart Company behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16       Ontbinding

1.             Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Goedhart Company bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.             Voorts is Goedhart Company bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

–          na het sluiten van de Overeenkomst Goedhart Company omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–          door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Goedhart Company kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

–          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Goedhart Company kan worden gevergd;

–          de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

–          de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

–          de Wederpartij komt te overlijden.

3.             Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

4.             Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Goedhart Company op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5.             Indien Goedhart Company de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Goedhart Company niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

6.             Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Goedhart Company geleden schade.

Artikel 17       Overmacht

1.             Een tekortkoming kan niet aan Goedhart Company of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2.             Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Goedhart Company geen invloed kan uitoefenen en waardoor Goedhart Company niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3.             Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Goedhart Company in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

4.             Goedhart Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Goedhart Company zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.             In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

6.             Zowel Goedhart Company als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

7.             Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Goedhart Company zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

8.             Indien Goedhart Company ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Goedhart Company gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18       Garanties

1.             Goedhart Company garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Goedhart Company garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

2.             De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

3.             De garantie geldt, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 1 maand, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

4.             Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

5.             Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Goedhart Company, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

6.             Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

7.             Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Goedhart Company in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

8.             De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Goedhart Company geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 19       Onderzoek en reclame

1.             De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

2.             Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Goedhart Company gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3.             Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Goedhart Company gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

4.             Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

5.             De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Goedhart Company binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

6.             Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 20       Aansprakelijkheid

1.             Goedhart Company is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Goedhart Company.

2.             Goedhart Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3.             Goedhart Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Goedhart Company is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Goedhart Company kenbaar behoorde te zijn.

4.             Indien Goedhart Company aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Goedhart Company beperkt tot het bedrag  tot maximaal eenmaal  het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Goedhart Company aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Goedhart Company overeenkomstig de verzekering draagt.

5.             De Wederpartij dient de schade waarvoor Goedhart Company aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Goedhart Company te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

6.             Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Goedhart Company vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 21       Vrijwaring

1.             De Wederpartij vrijwaart Goedhart Company voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

2.             Indien Goedhart Company door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Goedhart Company zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Goedhart Company en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 22       Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Goedhart Company en de door Goedhart Company (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 23       Intellectuele eigendom

1.             Goedhart Company behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2.             Alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de Goedhart Company. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de Goedhart Company daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

3.             Goedhart Company behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4.             Partijen kunnen overeenkomen dat de in de vorige bepaling bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Wederpartij worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd.

Artikel 24       Privacy en cookies

1.             De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Goedhart Company verstrekt en Goedhart Company verzamelt, zal Goedhart Company zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

2.             Goedhart Company mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

3.             Bij het bezoeken van onze website kan Goedhart Company informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

4.             De informatie die Goedhart Company verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

5.             Het is Goedhart Company niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

6.             Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Goedhart Company gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Goedhart Company zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Goedhart Company niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

7.             De Wederpartij gaat akkoord dat Goedhart Company de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

8.             Goedhart Company behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 25       Nieuwsbrief

1.             De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

2.             De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

3.             De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

4.             De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 26       Toepasselijk recht en geschillen

1.             Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Goedhart Company partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

2.             De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3.             Geschillen tussen Goedhart Company en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 27       Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 60345098.